Nyhems storlicensområde

Protokoll fört vid Storlicensmöte Nyhem 14 febr. 2001.

Närvarande jaktlag:
Tjärndalshöjden, Gimdalen norra, Stavre/Mälgåsen, Mana, Kolugnarna, Ulvsjö,
Läroverket, Nyhem västra och B Engdahl.

1    Ordförande Markus Edström förklarar mötet öppnat

2    Beslutas att välja Markus som ordförande

3    Till sekreterare för kvällens möte väljs Leif Johansson

4    Till justeringsmän väljes ordförande jämte Göran Bergström

5    Kallelsen till mötet godkännes

6    Dagordningen för mötet godkännes

7    Upprop jaktlag, se närvarandelista

8    Beslutas att bordlägga kassarapporten till augustimötet. Kassören
      aviserar att han önskar lämna sitt uppdrag vid augstimötet

9    Beslutas bevilja Lars Lindkvist inträde i storlicensen enligt begäran,
      tilldelning en vuxen vartannat år, en kalv vartannat år

10  Redovisning av avskjutning, se bifogad rapport

11  Beslutas att ansöka om oförändrad tilldelning, 8 /1000

12  Redovisas väg o tågdödat vilt. Beslutas att ordf. tillsammans med
     protokollet utsänder listor på eftersöksekipage och jakträttshavare

13  Redovisning av älg obs, se bifogad rappor

14  Beslutas att nästa möte hålls på Vängåvan i Nyhem 2001-08-15 kl 19.

15  Beslutas att Sven Ivan Nordin och Torsten Jakobsson utgör valberedning
     inför kommande möte
     Beslutas att en vuxen älg "på rot" skänkes till Älghundklubbens lotteri.
     Älgen får fällas på lag med SCA mark, SCA skänkt fällavgiften

16  Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet Justeras

………………………….. …………………………………..
Leif Johansson Markus Edström

……………………………………
Göran Bergström