Stadgar för Nyhems snöskoterklubb

Ändamål
§1
   Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata
   medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av
   snöskotertrafiken samt arrangera olika slags aktiviteter.


Medlemskap
§2
   Medlemskap i föreningen kan beviljas alla personer som stöder föreningens
   syfte.
   Medlem är den som har betalat av årsmötet fastställd avgift.
   Medlemskort får ej lånas ut eller ges bort.
   Medlem får inte representera föreningen utan styrelsens medgivande.

§3
   Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som
   anordnas för medlemmarna.
   Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
   Medlem skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning 
   har fattats av organ inom föreningen.
   Medlem skall vid färd med snöskoter visa hänsyn mot människor och djur,
   undvika störande okynneskörning, samt körning på områden där skotern kan
   vålla skada.
   Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
   upplösning av föreningen.

§4
   Medlem som grovt bryter mot klubbens stadgar och därmed vållar klubben och
   skoteråkarna som intressegrupp försämrat anseende kan genom mötesbeslut
   av styrelsen uteslutas ur klubben för kortare eller längre tid.


Styrelse
§5
   Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för
   föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 


   Det åligger styrelsen särskilt: 
          - att verkställa av årsmötet fattade beslut.
          - att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
          - att förbereda årsmötet.
          - Uteslutande av medlem enligt vad som stadgas i §4.

§6
   Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av ordförande
   och sex övriga ledamöter jämte två suppleanter. Ordförande, kassör och
   sekreterare väljs på två år i "otakt", för att inte dessa tre ska bytas samtidigt.
   övriga ledamöter väljs på ett år i taget.

§7
   Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland 
   röstberättigade medlemmar. Avgår en styrelseledamot före mandattidens
   utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna 
   uppgjorda ordningen, står i tur som styrelseledamot för tiden fram till nästa
   ordinarie årsmöte. 

§8
   Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i §9 
   andra stycket i RF:s stadgar.

§9
   Styrelsen sammanträder när ordföranden eller när minst halva antalet 
   styrelseledamöter så bestämmer.

§10
    Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då ordföranden och 
    minst 3 ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs det att minst hälften
    av styrelsens samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Vid lika
    röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

    I brådskande fall får ordförande besluta att ett ärende skall avgöras genom 
    skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte 
    upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande 
    sammanträdet. 

§11
    Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen.

§12
    Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 

Ordförandens åligganden
§13
    Ordförande är föreningens officielle representant.
    Ordförande leder styrelsens förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder 
    vice ordförande i hans ställe.
    Ordförande är postmottagare och skall förvara alla inkommande skrivelser.
    Ordförande undertecknar alla utgående skrivelser.


Kassörens åligganden
§14
    Att uppbära alla avgifter/anslag till och verkställa alla utbetalningar för 
    föreningen
    Att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper
    Att årligen upprätta balans- och resultaträkning
    Att i förekommande fall lämna särskilda uppgifter, upprätta deklaration 
    samt lämna arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter
    Att ansvara för att medlemsmatrikel och inventarieförteckning förs
    Att till betryggande belopp försäkra föreningens tillhörigheter
    Att utarbeta underlag för budget


Sekreterarens åligganden
§15
    Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
    Att skriva och förvara kopior av utgående skrivelser
    Att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse
    Att tillhandahålla föreningens stadgar, protokoll m.m. för medlemmarna


Möten
§16
    Med Nyhems skoterklubb hålls: 
          -  dels ordinarie årsmöte i första kvartalet av varje kalenderår
          - dels ordinarie medlemsmöte en gång årligen
          - dels extra möten när så erfordras.

     Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie 
     årsmöte skall utlysas senast åtta dagar före mötet genom annons eller
     personlig kallelse.

     Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt fastställda avgifter, och som under
     året uppnår en ålder av 16 år. Det är en röst per medlemskort. Rösträtt får  
     ej  utövas enligt fullmakt.

     Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
     närvarande. 

     Valbar till styrelsen, kommittéerna och valberedningen är röstberättigad
     medlem i föreningen.

§17
   Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
          1. Fråga om mötets behöriga utlysande
          2. Val av ordförande för mötet
          3. Val av sekreterare för mötet
          4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte 
              ordförande justera protokollet
          5. Godkännande av dagordningen
          6. Styrelsens verksamhetsberättelse + kassarapport
          7. Revisorernas berättelse
          8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
              omfattar
          9. Val av ordförande + sekreterare för två år vartannat år, och val 
              av kassör för två år vartannat år
         10. Val av vice ordförande för ett år
         11. Val av tre styrelseledamöter för en tid av ett år
         12. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
         13. Val av två revisorer för en tid av ett år
         14. Val av revisorssuppleant för ett år
         15. Val av valberedning, tre ledamöter, för ett år
         16. Val av ledamöter till vinterns aktivitetskommitté
         17. Val av ledamöter till ledkommittén
         18. Val av ledamöter till fiskekommitté
         19. Val av ledamöter till pubkommitté
         20. Firmatecknare
         21. Fastställande av medlemsavgifter för kommande 
              verksamhetsår
         22. Förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen 
              av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. (Förslag 
              till stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 
              dagar före mötet.) 
         23. övriga frågor

§18
     Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.Verksamhetsår, räkenskapsår samt revisorer
§19
     Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast 
     följande ordinarie årsmöte.

§20
     Räkenskapsåret omfattar 1/1 – 31/12.

§21
     Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, 
     inventarieförteckning m.m., tillhandahålls revisorerna senast 14 dagar före
     ordinarie årsmöte.

     Revisorerna åligger att granska förvaltningen och räkenskaperna under det 
     sistflutna räkenskapsåret, samt att till styrelsen överlämna
     revisionsberättelsen senast tre dagar före ordinarie årsmöte.


Beslut
§22
     Beslut fattas genom acklamation eller genom votering, öppen eller sluten.
     Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som gäller stadgeändring eller 
     föreningens upplösande – genom enkel majoritet. 

     Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal skall det
     förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och vid sluten omröstning 
     skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

     Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

     Beslut får ej fattas, om frågan ej varit upptagen i föredragningslistan för
     mötet. 


Stadgeändring 
§23
     Förslag om ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande vid 
     ordinarie årsmöte.

     För godkännande av stadgeändring krävs minst 2/3 majoritet av de
     närvarande, röstberättigade medlemmarna.
 

Upplösning av föreningen
§24
     Om klubben upplöses skall detta ske genom två på varandra följande 
     sammanträden, varav ett är ordinarie årsmöte. 

     För upplösning av föreningen krävs godkännande av minst 2/3 majoritet av de 
     närvarande, röstberättigade medlemmarna. 

     Klubbens tillgångar överförs till organisation med ideell verksamhet i Nyhem 
     enligt sammanträdets beslut. 

Nyhems snöskoterklubb.