Protokoll fört vid föreningsstämma för

Hovdsjö 1:70 Ekonomisk Förening 2002-04-28

 

 1.          Mötets öppnande
  Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
  Tidigare styrelseledamoten Bosse Lindgren hedrades med en tyst minut.
   Föreningen bjöd på fika, medan Liisa Jäskäläinnen, Bräcke, underhöll med dragspelsmusik.

 

 2.          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  Till ordförande för mötet valdes Leif Johansson.
  Till sekreterare valdes Anna Jönsson.

 

 3.          Upprättande av röstlängd
  Röstlängd upprättades. (Bilaga 1)

 

 4.          Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare                                
  Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kajsa Widén och Bengt Eriksson.

 

 5.          Fråga om årsmötets behöriga utlysande                
  Mötet beslutade att kallelse till mötet har skett enligt stadgarna.

 

 6.         Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 
 
Förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 7.          Revisorernas berättelse för samma tid 
  Revisionsberättelsen lästes upp.

 

 8.          Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av
  
tillgängliga vinstmedel               

  Mötet godkände föreningens resultat- och balansräkning. Styrelsens förslag till disposition 
  av tillgängliga vinstmedel godkändes.

 

 9.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

110.            Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
   Mötet beslutade om oförändrad ersättning till styrelseledamöter och revisorer (0 kr).

 

111.          Behandling av ev. inkomna motioner
   Inga motioner hade inkommit.

 

112.          Val av ordförande        
   Till ordförande omvaldes Leif Johansson.

 

113.           Val av 1 ledamot och 1 suppleant för en tid av 2 år
  Till styrelseledamot för 2 år valdes Rolf Adamsson.
  Till styrelsesuppleant för 2 år valdes Leif Persson.
  Till adjungerad styrelseledamot valdes Lars-Erik Rosengren.

 

114.          Val av revisorer och revisorsuppleanter  
   Till revisorer omvaldes Tonni Nääs och Bengt Eriksson.
    Till revisorsuppleant valdes Kajsa Widén.

 

115.          Val av ledamöter i valberedningen         
   Till valberedningen omvaldes Göran Bergström, Evy Nilsson och Sven Rolén.

 

116.          Årsavgiften            
   Mötet beslutade att höja årsavgiften till 100 kr fr.o.m. år 2003.

 

117.          Verksamhetsplan och budget för 2002
   Styrelsen beräknar ett budgetunderskott på 15 – 20 000 kr för året, vilket godkändes av
  
mötet.

 

118.         Övriga frågor
  Förslag gavs att föreningen under sommaren ska arrangera en auktion av skänkta saker.
  Föremål ska eventuellt även kunna lämnas in för försäljning, mot viss ersättning. 
  Behållningen från auktionen ska tillfalla föreningen och användas för att sänka 
  kapitalkostnaderna.

 

119.         Mötets avslutande                
  Mötet avslutades med att ordförande tackade Vävstugan, som ordnat med fikat.  


 

_______ Anna Jönsson       
Anna Jönsson, sekreterare                       Leif Johansson, ordförande

Kaisa Widén                                                 Bengt Eriksson
Kaisa Widén, justeringsman                     Bengt Eriksson, justeringsman