Styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ek. Förening 2002-02-11

Närvarande: Leif Johansson, Jenny Gustafsson, Anna Jönsson, Lars-Erik Rosengren, Rolf Adamsson, 
Bertil Eriksson samt Mia Mattsson.

§ 1          Mötets öppnande

            Vi samlades på övervåningen på affären och mötet förklarades öppnat av ordförande Leif
            Johansson som dagen till ära noga påpekade att det var han som bjöd på fika!

§ 2          Förslag till dagordning

            Dagordningen genomlästes av samtliga närvarande och godkändes.

§ 3          Val av justerare

            Till justerare utsågs Mia Matsson och ordförande Leif Johansson.

§ 4          Sekreterare för kvällens protokoll

            Till sekreterare för kvällen utsågs Jenny.

§ 5          Föregående mötes protokoll

                Jenny kollar om hon har kopia på föregående mötesprotokoll.
                Rolf Adamsson kollar med Patrik så att vi kan få tillbaka mötesprotokollen från Bo Lindbergs
             dödsbo.

§ 6          Lägesrapporter:

               a)   ekonomin

            Vi har investerat 170 000 kronor förra året. 90 000 kr från kommunen. Vi har även höjt
            checkkrediten. 
            Vi kommer att visa en vinst för 2001, men läget är fortfarande oförändrat; 
            vi kommer inte att ha några pengar över för vidareinvesteringar.

               b)  Pågående bidrag

            90 000 kronor från kommunen.

             c och d) Förändringar av hyresintäkter samt affären (d)

            Avtal med handlarna ska förhandlas om den 1/7-02. Vi har pratat med Bosse och Maj om   
            en avisering av hyreshöjning. Vävstugan och Hemtjänsten kommer eventuellt att försvinna  
            som hyresgäster och då kommer inte affären att kunna drivas vidare eftersom vi måste höja 
            affärshyran med 60 000 kronor per år. Vi har bara full hyrestäckning fram till och med juli 
            2002. Vi har ett  beviljat bidrag från Länsstyrelsen på 300 000 kronor, öronmärkta för 
            investeringar av kylvaror. (Av dessa 300 000 kr ä 90 000 kronor eget arbete).

§ 7         Aktuella Investeringar

               a) Kyldiskar

            Kyldisken för ost/chark och frukt håller inte kylan som den ska så vi behöver investera i två 
            ”kylskåp”. Vi har en kreditering på 15 000 kronor och kan då få 15 000 kronor till från 
            länsstyrelsen, vilket är ett måste då det är en akut situation!

               b) Ventilation/kyla av lokalen

            Vi måste sätta in kyl/ventilation och den kommer att kosta oss 25 000 kronor, vilket gör att 
            vi kan söka ytterligare 12 500 kronor i bidrag från Länsstyrelsen.

               c) Markiser

            Värmen utifrån, (genom fönstren), gör att vi måste köpa och sätta upp tre markiser.

               d) Övrigt

            Rolf och Rosengren kollar över ekonomin och tar reda på vad investeringarna kommer att 
            kosta. Vi måste också kontrollera vad yrkesinspektionen sa om lastkajen vid affären och 
            åtgärda detta!

§ 8         Fastställande av årsmötesdatum, plats och program

            Årsmötet ska hållas den 28/4 klockan 15.00 på Vängåvan i Nyhem. Det ska serveras kaffe    
            med bröd samt att vi ska försöka hitta någon bra underhållning.


§ 9         Hemsidan – Internet
 
            Det beslutades om att kodningen för att komma in på Hovdsjö 1:70 Ek. För. Ska tas bort. 
            Jenny pratar med Mats om detta. Kan vi starta ett chattforum på Nyhem.nu, så att vi kan 
            diskutera vettiga frågor via nätet med medlemmar som inte finns i bygden? Jenny tar med sig 
            även den frågan hem till Mats. Vi ska även kolla om det ligger några årsmötesprotokoll på 
            Nyhem.nu.

§ 10       Övriga frågor

            Ring till valberedningen och be att dom börjar jobba! Maud och Mia aviserar att sluta samt att 
            vi måste få någon som kan ta över sekreterararbetet efter vår vän Bo Lindberg.

            Vi ska se till att få upp en Info tavla om Nyhemsbygden vid Gimån och gärna på andra ställen 
            också så att vi syns i sommar.

            Bosse och Maj på affären funderar på att starta ett sommarcafé vid Mysrutan i sommar, då 
            måste vi hjälpa till att tala om att det finns!

§ 11       Mötets avslutande

            Mötet avslutades i god sämja av Leif som tackade för den här gången och önskade på 
            återseende.

 

Vid protokollet: 

Jenny Gustafsson                                                                                

 

Justeras:  

Mia Mattsson

Justeras:  

 Leif Johansson