Protokoll från styrelsemöte för Hovdsjö 1:70 ek.förening 2000-02-20

Närvarande: Leif Johansson, Anna Jönsson, Bosse Lindberg, Bertil Eriksson och Mia Mattsson.

1. Mötets öppnande:
Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Förslag till dagordning:
Förslaget till dagordning lästes upp och godkändes

3. Val av justerare:
Till justerare av mötesprotokollet valdes Anna Jönsson

4. Redogörelse för kassa och burkautomat
Leif J och Lars R har med hjälp av Mats Hjältman kontrollerat vad som ingår i det "kassapaket" som vi övertagit av Hans-Ola Gresseth. Det som saknades var en skrivare och därför har priset justerats till 46 000 kronor. Marja har begärt in offerter på en ny returburksautomat, det bästa alternativet verkar vara en kombinerad maskin som tar hand om både burkar och PET-flaskor. Priset för den ligger på ca 54 000 kronor.

5. Återkallande av bidrag:
Beslut togs om att återkalla bidragsansökan för burkautomaten hos Länsstyrelsen. Vi får använda det redan tidigare beviljade stödet för macken till investering i kassa och returburksautomat.

6. Beslut om att höja lån:
Beslutades att höja lånet på fastigheten till 130 000 kronor.

7. Beslut om inköp av kassa och returburksautomat:
Beslut togs om inköp av kassa, returburksautomat samt inköp av skyltar enligt framtaget förslag. Skyltarna ska sättas upp vid infarterna till Nyhem, utefter väg 323.

8. Årsmötet:
Årsmötet blir söndag den 16:e april 2000. Kallelse till mötet samt inbetalningskort för medlemsavgift kommer att skickas ut i mitten av mars.

9. Övriga frågor:
Fordringarna för obetalda övernattningar i sviten uppgår i dagsläget till 2 500 kronor. Kontakt har tagits med Arbetsförmedlingen i Hammarstrand, Svelander på snickeriet samt Kriss, och betalning väntas ske inom snar framtid.

10. Mötets avslutning:
Ordförande Leif Johansson tackade och förklarade mötet avslutat.

Bosse Lindberg, sekreterare

Justeras:
Leif Johansson, ordförande
Anna Jönsson


Tillbaks