Hovdsjö 1:70 Ek.för. Styrelsemöte 2001-08-06

Närvarande: Lars-Erik Rosengren, Bertil Eriksson, Jenny Gustafsson, Rolf Adamsson, Leif Johansson, Bo Lindberg, Anna Jönsson, Mia Mattsson (och Svea Rosling)

 

§ 1      Mötets öppnande

          Leif öppnade mötet med att hälsa välkommen.

 

§ 2      Godkännande av dagordning

          Dagordningen godkändes.

 

§ 3      Kvällens Justerare

          Anna och Jenny valdes till justerare.

 

§ 4      Inför invigningen

I samband med invigningen av affären finns personal till Vängåvan och maten till Lönnå-kören. Eivor Eriksson är ansvarig för detta. Rolf lånar ut lastbilsflaket till enmansteatern mellan slipningarna. Anna fixar materiel till namnförslagstävlingen av parken. 100 kr ska tas i inträde för Lönnå-kören i kyrkan. Ansvariga för entré och parkering är Svea, Kerstin, Rolf och Bosse. Vi ska skänka blommor till affären vid invigningen och detta fixar Anna. Leif överlämnar blommorna vid invigningen samt sköter kameran under dagen.

 

§ 5      Lägesrapport

a)  Verksamheten/drift

          Ang. affären: läget är i dagsläget att två kylaggregat har havererat 
          och dessa har vi varit tvungna att åtgärda. Vi har ännu inte fått något pris,
          men uppskattar det till ca. 6 000:-. I framtiden måste vi troligtvis fixa ett
          kalluftsaggregat. Bertil och Rolf ser över vad den oanvända spisen och det 
          frysaggregat som vi har över kan inbringa vid försäljning då vi ej längre har
          någon nytta av dessa.

 

b)  Ekonomin

Kylar, 28 802 kr som ska betalas den 20/1-02. Frysar leasar vi och har därför en stadigt återkommande månadsavgift, men i det stora hela blir totalsumman för dessa 25 400 kr. Reparationer: kassan måste lagas samt kyl och frys måste lagas. Tillgångar i dagsläget: 15 000 kr.

 

§ 6      Ansökningar av EU bidrag, kommunen

          Reparation av uthuset: Vi kontaktar kommunen angående EU bidrag före vintern.

 

§ 7      Ansökning landsbygdsstöd

          Bengt Eriksson har kontakt med Siv på Länsstyrelsen angående landsbygdsstöd.


§ 8      Övriga frågor

          Enkätundersökningen

          Ärendet är skickat till Erik Magnusson på kommunen och därifrån är det fortfarande tyst som i graven…

         

§ 9      Mötets avslutande

          Mötet avslutades med diskussioner om varupriserna på affären.

_________________________________

Vid pennan: Bo Lindberg            

_______________________________________

Protokollet justeras: Jenny Gustafsson    

_______________________________________

Protokollet justeras: Anna Jönsson

_______________________________________

Ordförande: Leif Johansson