Styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ek. Förening 2001-06-20

 

Närvarande: Leif Johansson, Jenny Gustafsson, Anna Jönsson, Lars-Erik Rosengren, Rolf Adamsson, Bertil Eriksson, Bo Lindberg samt Mia Mattsson.

 

§ 1      Mötets öppnande

         Vi samlades i affärslokalen och inspekterade efter att Göran, Rolf och Redin
         utfört en del arbeten. (Bl.a. nya fönster), varefter vi gick upp på övervåningen 
         och mötet förklarades öppnat.

 

§ 2      Förslag till dagordning

         Dagordningen genomlästes av samtliga närvarande och godkändes.

 

§ 3      Val av justerare

         Till justerare utsågs Jenny Gustafsson.

 

§ 4      Föregående mötes protokoll

         Föregående mötes protokoll godkändes.

 

§ 5      Aktuellt läge: a) affären

                                    b) ekonomin

         a) Det aktuella läget för affären: Våra nya entreprenörer håller på att flytta in i hyreslängan och räknar med att kunna öppna butiken i mitten av juli.

         b) Ekonomin är för tillfället lite ansträngd pga. att vi den senaste tiden nästan enbart har haft utgifter och helt saknat inkomster. För tillfället finns ca 15 000:- i reda pengar, men ur detta ska vi betala Redin och Agne pengar för deras arbete med att iordningställa affärslokalen.

 

§ 6      Avtal att teckna

a)    Hyreslägenheten

Lägenheten hyr Ek. för ut till Bo och Maj i 11 månader till självkostnadspris fr.o.m. 1 juli 2001.

b)    affären och biutrymmen

Affärslokalen plus förråd, biutrymmen och personalutrymmen uthyres för 2 500:- (exkl. moms)/mån i kallhyra och med tre månaders uppsägning av kontraktet. För garaget skall detta kollas upp med försäkringsbolag m. fl. vad som gäller när villkoren för ändamålet med lokalen förändras.

c)     Bensinmacken

När det gäller avtalet om övertagande av macken, så får Göran Bergström och Bo Fredriksson själva ombesörja detta.

d)    Patent- och registreringsverket

Rosengren ansvarar för att pappret till PRV, för att ordna Rolf Adamssons inträde i styrelsen samt övriga omval gjorda vid årsmötet, skickas in.

 

§ 7      Investeringar

a)    Affären

I affären har det investerats i 4 nya fönster som monterats in. Resterande pengar ska gå till anläggningen av parken på andra sidan vägen.

Ek. för ordnar så att samtliga i bygden erhåller en inbjudan om att hjälpa till med iordningställande av affärslokalen vecka 26, mån – tors. Arbetet som vi ska efterlysa hjälp med är; kompletteringsmålning, städning, plantering av buskar och blommor i parken. Tider som kan anses lämpliga är 15.00- 20.00. Ek. för bjuder dom som hjälper till på fika varje dag.

 

b)    Inredning (kyl och frys mm)

På kylsidan får vi hjälp av Norcool med ett bra pris och betalning. Ek. för leasar två frysar (nödvändigt eftersom kontanter saknas för tillfället) Rolf ordnar med beställningen av dessa.

 

c)     Skyltar och markiser

Bo och Maj får själva ordna med skylten till affären och Ek. för ordnar så att rätt namn hamnar på plåtskyltarna vid byns infarter. Rosengren pratar med Maj och Bosse om markiserna till fönstren på affären.

 

d)    biutrymme, förrådet

När det gäller ombyggnad av förrådet så får Bo och Maj själva stå för materielkostnaderna till detta medan ek. för kan bistå med arbetet.

 

§ 8      Kundundersökningen

         Angående kundundersökningen så ligger ärendet hos Erik Magnusson, Bräcke
          Kommun.

 

§ 9      Invigningsfest på affären

         Invigningsfesten är beräknad till mitten av augusti. Bertil kollar upp pengar från
         ABF samt med Sven Rolén, för ekonomiskt bidrag till Lönnåkörens medverkan.

 

§ 10    Hemsidan

         Leif pratar med de olika föreningarna i bygden som utnyttjar hemsidan om pengar för att finansiera hemsidan i Nyhem. (Kostnader för webbhotell, domännamn mm)

 

§ 11    Övriga frågor

         Anna kom med förslaget om att ha en namntävling för parkens räkning vid
 invigningsfesten av affären.

 

§ 12    Mötets avslutande

         Mötet avslutades av Leif som tackade för den här gången och önskade på
 återseende.

Vid protokollet:                                                 Ordförande:  

Bo Lindberg                                                       Leif Johansson
Bo Lindberg

 

Justeras:

 Jenny Gustafsson
   
Jenny Gustafsson