Årsmöte Hovdsjö 1:70 Ekonomiska Förening

Vängåvan, Nyhem d. 29 April 2001.

 

§ 1     Mötets öppnande

          Leif Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 2     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

          Till ordförande för årsmötet valdes Leif Johansson, och till sekreterare utsågs

          Bo Lindberg.

 

§ 3     Upprättande av röstlängd

          Röstlängd upprättades och det blev 44 personer som var närvarande.

          (se bifogad namnlista).

 

§ 4     Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare

          Till justeringsmän valdes Annki Hjelm och Göran Bergström.

 

§ 5     Fråga om årsmötets behöriga utlysande

          Årsmötets behöriga utlysande godkändes.

 

§ 6      Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret

          Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000-01-01 – 2000-12-31 presenterades av Leif Johansson och Lars Rosengren. Den godkändes av samtliga närvarande. (se bifogad Årsredovisning 2000).

 

§ 7      Revisorernas berättelse för samma tid

          Revisionsberättelse för 2000 presenterades av Bengt Eriksson och godkändes. (se bifogad Årsredovisning 2000).

 

§ 8      Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar, samt disposition av tillgängliga medel

          Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av vinst och förlust godkändes.

 

§ 9      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

          Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning godkändes.

 

§ 10    Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

          Inget arvode till styrelseledamöter eller revisorer ska utgå.

 

§ 11    Behandling av ev. inkomna motioner

          Inga motioner har inkommit.

 

§ 12    Val av Styrelse:

          Ordförande: Leif Johansson, 1 år

          Vice Ordf.:    Rolf Adamsson, 2 år

 

          Kassör:         Bertil Eriksson, 2 år


§ 13    Ledamot:      Anna Jönsson, 2 år

                             Bo Lindberg, 1 år

                             Jenny Gustafsson, 2 år

 

  Adjungerande:      Lars Rosengren, 1år

 

        Suppleant:      Mia Mattsson, 2 år

                              Maud Winnberg, 1 år

 

§ 14   Revisor:       Tonni Nääs

                              Bengt Eriksson

        Ersättare:       Mats Andersson

 

§ 15   Val av ledamöter i Valberedningen:

          sammankallande:  Sven Rolén

                                      Göran Bergström

                                       Evy Nilsson

 

§ 16   Årsavgiften

          Årsavgiften oförändrad (50 kr)

 

§ 17   Verksamhetsplan och budget för 2001

          Verksamhetsplan och budget för 2001 presenterades av Leif Johansson och
 Lars Rosengren och godkändes. (se årsredovisning 2000)

          i samband med detta så påtalades vikten av att hitta en ny handlare till bygdens affär. Vi vill också passa på att tacka Kajsa och Göran för deras insats med macken så att vi fortfarande kan tanka: 1000 Tack!

 

§ 18   Mötets avslutande

          Mötet avslutades med kaffe och hembakt, gott bröd som vävstugan serverade.

           Varmt TACK för det!

 

 

Vid protokollet: Bo Lindberg

-------------------------------------

Justeras:

  ANNKI HJELM                                        Göran Bergström

-------------------------------------               ----------------------------------------------

Annki Hjelm                                          Göran Bergström