Protokoll för styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ek. för. 2001-03-16, Nyhem

 

Närvarande : Leif Johansson, Mia Mattsson, Anna Jönsson, Bertil Eriksson,
                     Lars-Erik  Rosengren och Jenny Gustafsson.

 

§ 1      Ordförande Leif Johansson hälsade alla välkomna samt delade ut
           dagordningen.

 

§ 2      Förslag till dagordning godkändes av samtliga närvarande.

 

§ 3      Då vår ”ständige” sekreterare var frånvarande valdes Jenny till att sköta
           pennan.

 

§ 4      Till kvällens protokolljusterare ,jämte ordföranden, valdes Anna Jönsson.

 

§ 5     Vi diskuterade den ekonomiska situationen för en eventuell presumtiv handlare i bygden, samt att vi beslutade att vi ska se över vad vi har för möjligheter att eventuellt bereda väg för en handlare att få t.ex. subventionerad hyra. Helt enkelt se efter vad ekonomiska föreningen har för möjlighet att underlätta en nyetablering för någon som är beredd att ta över rodret för bygdens affär. Vidare pratade vi återigen om den förestående marknadsundersökningen (som ska utföras av Nord Analys) för att se vad det finns för framtidsutsikter för en butik i bygden. Ordförande berättade att ansökan för ekonomiskt bidrag till detta har skrivits och skickats. Punkten avslutades med kaffetår från Rosengren. Tack!

 

§ 6     Punkt 6 , angående Rapporter om studiedag, bensinmacken, kommunens engagemang mm bordläggs till nästa möte.

 

§ 7     Finansministern i Ek. för. Rosengren, överlämnade årsredovisningen för underskrift av övriga styrelsemedlemmar. Leif ansvarar för att få Bosse sekreterare, att också skriva under då Bo var frånvarande vid dagens möte.

 

§ 8     Datum för årsmöte fastställdes till den 29:e April klockan 18.00 på Vängåvan i Nyhem. Det beslutades att kallelse till detsamma ska skrivas ut av Rosengren, som också ska posta dessa kallelser i god tid.

 

§ 9     Inga övriga frågor togs upp.

 

§ 10   Mötet avslutades i god sämja.

 

Vid pennan:
Jenny Gustavsson
       

Protokollet justerat och godkänt:  
 Anna Jönsson  
      

Protokollet godkänns:
Leif Johansson