Protokoll för styrelsemöte för Hovdsjö 1:70 ekonomisk förening, 2000-08-27

Närvarande: Leif Johansson, Anna Jönsson, Mia Mattsson, Lars-Erik Rosengren, Bertil Eriksson, Maud Winnberg och Jenny Gustafsson.

§ 1 Mötets Öppnande

Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 3 Val av justerare

Jenny Gustafsson valdes att justera protokollet.

§ 4 Jubileum

Tidpunkten för firandet fastslogs till lördagen den 30 september, då även Marja planerar att ha affären öppen längre än brukligt. Anna, Maud, Mia och Jenny tar ansvar för att sill, varmkorv m. bröd, kaffe och kaka o s v beställs av Marja på affären. Maud tar ansvar för beställning av potatis från Gimdalen Damerna bestämde om ett nytt möte för detta ändamål den 17/9. Bertil, Leif och Lars tar ansvar för att det finns möbler så att folk kan sitta och äta på jubileumsdagen. Vidare så beslutades att vi dagen till ära också ska försöka att få hit någon från Bräcke Teknik som kan förevisa de tomma lägenheterna i Nyhem. Till kontaktman för detta utsågs Leif Johansson.

Föreningen ska avsätta pengar till en helsidesannons i kommunbladet om festligheterna. Samt att information ska läggas ut på hemsidan om firandet. Annonsen på hemsidan ordnar Jenny. Leif tog på sig att skissa en annons till kommunbladet samt att prata med Marja om att OK/Q8 kan ordna med skyltning av det billigare bensinpriset. Vidare fattades beslut om att föreningen ska stå för kostnader för lotter, så att de som handlar för 500:- på jubileumsdagen ska få en trisslott (handla för 1000 kr =2 lotter o s v).

§ 5 Övriga frågor

  1. Bengt Lindström har varit hit till Nyhem och tittat på området där vi planerar att lägga "parken". Han har lovat att återkomma med skisser och kostnadsförslag.
  2. Förfrågning har kommit om att eventuellt hyra ut sviten en längre period. Det rör sig om en 6-månaders period. Styrelsen godkände detta, men fattade att riktigt följdbeslut: Ingen ska kunna hyra sviten till permanentboende för längre period. Då vi i så fall skulle klassas som hyresvärdar och detta anses orimligt.
  3. För att liva upp miljön runt bensinpumpen lite, så framkom det ett förslag om att måla tanken som står uppställd på planen i Jemtlandsfärgerna. Anna tog på sig att höra efter med kunnigt folk om kostnaden för detta.

§ 6 Mötets avslutande

Mötet avslutades i god sämja över en kopp kaffe och en god kaka som vår ordförande dagen till ära hade tagit med sig. TACK Leif för fikat!

Protokollet undertecknat och godkänt av:

Bosse Lindberg, sekreterare
Leif Johansson, ordförande
Jenny Gustafsson, justerare