Protokoll för styrelsemöte för Hovdsjö 1:70 ekonomisk förening, 2000-08-13

Närvarande:
Leif Johansson, Anna Jönsson, Bosse Lindberg, Mia Mattsson, Lars-Erik Rosengren och Maud Winnberg.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Leif Johansson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning Dagordningen lästes upp och godkändes.

§3 Val av justerare
Anna Jönsson valdes att justera protokollet.

§4 Ekonomisk rapport
Rosengren gick igenom det ekonomiska läget. Ekonomin i föreningen är god. Kopia av balans- och resultatrapporterna bifogas protokollet.

§5 Nuläget för affären
Ordförande redogjorde vad som framkommit vid hans möte med Marja. Läget ser allvarligt ut, med en beräknad köptrohet på ca 30%, vilket är i minsta laget.

§6 Yttre miljö, Landsbygdsstöd
Vi har 30 000:-, som måste användas före årets slut, annars går de tillbaka till Länsstyrelsen. Förslag uppkom om att använda pengarna på en "samlingsplats" i anslutning till affären, t ex träd, buskar, blommor, lekredskap och utemöbler. Leif fick i förtroende att kontakta aktuella parter, angående kostnader, ritningar mm.

§7 Jubileum
Angående föreningens 5-årsjubileum planerar vi ett trevligt firande med olika aktiviteter och jippon. Tidpunkt för firandet meddelas senare, men det blir mellan september- och oktoberjakten.

§8 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§9 Mötets avslutande
Mötet avslutades i god sämja.Protokollet undertecknat och godkänt av:
Bosse Lindberg, sekreterare
Leif Johansson, ordförande
Anna Jönsson, justerare