Styrelsemöte Hovdsjö 1:70 Ekonomiska Förening 2000-04-26 kl. 19.00

Närvarande:
Leif Johansson, Bertil Eriksson, Mia Mattsson, Anna Jönsson, Lars Rosengren , Jenny Gustafsson.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Leif Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Val av justerare/sekreterare Mia Mattsson valdes till justerare och Jenny Gustafsson till sekreterare för mötet.

§3 Styrelsekonstituering, registreringsanmälan
Anna Jönsson valdes till vice ordförande, i övrigt enligt listan från årsmötet.
Registreringsanmälan till PRV fylldes i och undertecknades. Betalning av registreringsanmälan sker den 27 april 2000 av Lars Rosengren.

§4 Arkiveringsrutiner
Det är viktigt att styrelsens papper samlas på ett och samma ställe för underlättande av åtkomsten till materialet.
Förslag: Bo Lindbergh får i uppdrag av styrelsen att försöka skaffa fram skåp för arkivering av styrelsens papper, så att allt kan samlas på samma ställe, (förslagsvis i källaren till affärshuset).


§5 Representant till byföreningen
Beslut fattades om att Lars Rosengren ska utses till Ekonomiska Föreningens representant i byföreningsgruppen.

§6 5-års jubileum
En arbetsgrupp bestående av: Mia Mattsson, Anna Jönsson, Maud Winnberg och Jenny Gustafsson utsågs för att framlägga förslag till festligheter i samband med 5 års jubileumet i oktober.
Leif Johansson ska ta reda på exakt datum för firandet.


§7 Övriga frågor
* Lars Rosengren informerade om att tomburksautomaten till affären nu är betald och att de inkomna årsavgifterna för året har minskat i antal.

* Önskemål om att lägga ut allmännyttig information, så som bibliotekets öppettider, bastudagar, kyrkans information mm på nyhem.nu hemsida. Detta medför inga andra problem än att de som är ansvariga för informationen måste anmäla densamma till webbmastern för nyhem.nu: Mats Hjältman, Ulvsjö tel.: 121 51.


§8 Mötet avslutades
Mötet avslutades av ordföranden.Vid protokollet:Jenny Gustafsson
Protokollet justeras:Mia Mattsson