Verksamhets-
berättelse


Förvaltnings-
berättelse


Resultat-
räkning 1999


Balans-
räkning 1999


Boksluts-
kommentarer


Kostnader
1997-1999


Verksamhets-
plan år 2000Tillbaks till
medlemssidan
Årsmöte Hovdsjö 1:70 Ekonomiska Förening
Vängåvan 16 april 2000 kl. 18.00


§1 Leif Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, även våra kommungäster Ninni Norberg och Sven Edström
§2 Till ordförande för årsmötet valdes Leif Johansson och till sekreterare för årsmötet Bo Lindbergh.
§3 Röstlängd bestod av 46 personer. Se bifogad namnlista.
§4 Till justeringsmän valdes Lena Andersson och Göran Bergström
§5 Mötets behöriga utlysning. Godkändes.
§6 Årsredovisningen för verksamhetsåret 1999-01-01—1999-12-31 presenterades av Leif Johansson och Lars Rosengren och godkändes
§7 Revisionsberättelsen för 1999 presenterades av Bengt Eriksson. Godkändes.
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst och förlust godkändes
§9 Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning godkändes.
§10 Inget arvode skall utgå till styrelsen
§11 Inga motioner har inkommit
§12
Styrelsen:
Ordförande
Leif Johansson, 2 år
§13
Kassör:
Bertil Eriksson, 1 år
Ledamot:
Anna Jönsson, 1 år
Bo Lindbergh, 2 år
Jenny Gustafsson, 1 år

Adjungerad:
Lars Rosengren, 2 år

Suppleant:
Mia Mattsson, 1 år
Maud Winnberg, 2 år
§14
Revisorer:
Tonni Nääs
Bengt Eriksson
Ersättare:
Mats Andersson
Rolf Adamsson
§15
Valberedningen:
Sven Rolén, Sammankallande
Göran Bergström
Ewy Nilsson
§16 Årsavgiften oförändrad, 50 kr
§17 Verksamhetsplan och budget för år 2000 presenterades av Leif Johansson och Lars Rosengren och godkändes.
Bland annat avsätter Ek. För. 10 000 kr till försköning kring affären i samband med vägbygget.
Skyltar med information om Nyhemsbygden ska sättas upp.
§18 Mötet avslutades, men inte med kaffe och dopp, som vi intagit tidigare under en paus och det var ICA-Nallen som bidrog med detta. TACK, Marja!
Vid protokollet:
Bo Lindbergh
Justeras:
Lena Andersson
Göran Bergström