Nyhems bygdehistoriska förening
Årsmötesprotokoll

Plats och tid: Kullagården, Gimdalen 30 juni 2009

§ 1       Årsmötet öppnas
          Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2       Förslag till dagordning
          Dagordningen godkänns.
§ 3       Val av ordförande för årsmötet
          Till ordförande för årsmötet väljs Margareta Svelander.
§ 4       Val av sekreterare för årsmötet
          Till sekreterare för årsmötet väljs Margit E Hallgren
§ 5       Val av justerare
          Till justerare av årsmötets protokoll väljs Marie-Louise Bjänndal
§ 6       Fråga om kallelse till årsmötet
          Kallelse har skett med anslag på anslagstavlor i Nyhem, Gimdalen
          samt på Träffpunkten i Nyhem och hemsidan. Detta godkänns.
§ 7       Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008
          Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen och kassören beskriver det
          ekonomiska läget. Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkänns av
          mötet och bifogas.
§ 8       Revisionsberättelse för 2008
          Revisorerna godkänner utan anmärkning.
§ 9       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
          Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10     Val av 2 ledamöter på 2 år
          Till styrelseledamöter på 2 år väljs Leif Persson och Margit E Hallgren.
§ 11     Val av suppleant
          Till suppleant för 2 år väljs Anki Hjelm.
§ 12     Val av valberedning
          Till valberedning för 1 år väljs Ingrid Andersson och Marianne Andersson
§ 13     Val av revisorer
          Till revisorer för 1 år väljs Anna Jönsson och Rolf Adamsson.
§ 14     Val av revisorssuppleanter
          Till revisorssuppleanter för 1 år väljs Göran Bergström och Haldo Hansson.
§ 15     Övriga frågor
            - Styrelsen uppdaterar medlemsförteckningen vid nästa styrelsemöte 29/9-09
            - Bokförsäljning sker under gimdalsdagarna 10-12 juli - Margit ansvarar
            - Studiebesök till minnesbanken/länsarkivet under hösten – Marie-Louise bokar.
            - Förfrågan om borgen; årsmötet är emot borgensåtangande.
            - Vi ska sprida info om alla bilder som finns på www.nyhem.nu
            - Vi satsar inga pengar på anslagstavla i Nyhem.
            - Vi tittade på geväret vi fått som gåva tidigare; vi har betalat 600 kr för 
               minneslicens, återstår att köpa plaketten som får kosta max 200 kr.
            - Vi har fått inbjudan att vara med på pubkväll i Nyhem 21/7 för att visa 
               gamla foton av bilar. Alla uppmuntras att bidra med bider.
§ 16     Mötet avslutas
          Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet


Margit E Hallgren (sekreterare)                        Margareta Svelander (ordförande)

Marie-Louise Bjänndal (justerare)