NYHEMS BYGDEHISTORISKA FÖRENING
ÅRSMÖTESPROTOKOLL


Sid.1(2)
Plats och tid: Kullagårdem Gimdalen 15 juni 2003

Närvarande: Se bifogad närvaroförteckning

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS.
Ordförande hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Till ordförande för mötet väljs Margareta Svelander.

§ 4 VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET
Till sekreterare för årsmötet väljs Kaisa Widén.

§ 5 VAL AV JUSTERARE
Till justerare av årsmötets protokoll väljs Ingrid Andersson och Veronica
Holm.

§ 6 FRÅGA OM KALLELSE TILL ÅRSMÖTET.
Kallelse har skett med anslag på anslagstavlor i Dockmyr, Gimdalen och
Nyhem samt i      Mack Mysings Handel i Nyhem. Detta godkändes.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR 2002.
Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen och kassören  beskriver det
ekonomiska läget. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen
bifogas. Mötet godkänner de
båda.

§ 8 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2002.
Revisorerna har utan anmärkning godkänt och så även mötet.

§ 9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.
Ordförande ställer frågan om ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen. Mötet
svarar Ja.

§ 10 VAL AV 3 SUPPLEANTER OM VARDERA 1 ÅR.
Till suppleanter omväljs Annki Hjelm, Ewy Nilsson, Anna-Greta Hansson.

§ 11 VAL AV VALBEREDNING.
Till  valberedning omväljs Ingrid Andersson och Marianne Andersson
(sammankallande).

§ 12  VAL AV 1 LEDAMOT FÖR 2 ÅR.
Margit Eriksson återväljs för 2 år.

§ 13 VAL AV  TVÅ REVISORER.
Till revisorer för 1 år återväljs Anna Jönsson och Rolf Adamsson.

§ 14 VAL AV REVISORSSUPPLEANTER.
Göran Bergström och Haldo Hansson återväljs.

Sid 2(2)
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR.
Föreningens förra sekreterare i styrelsen, Birgit Opall har avlidit. Trots
sin sjukdom arbetade hon in i det sista med fullföljandet av Nyhemsboken
nr 2. Tillsammans med sin man Lou Opall gjorde dom en ovärderlig insats.
Vi framför vårt beklagande av sorgen och samtidigt vårt tack.


Ordförande berättade om ett eller två samtal med sin gamle lärare Bengt
Bengtsson. Han var väldigt angelägen att få den nya boken och ringde efter
att ha fått den och berömde boken. Det värmer och gläder. Flera har på
olika sätt framfört beröm, andra har tyckt att det borde vara fler bilder.
En form av karta borde finnas för att lättare kunna orientera sig när
platser i berättelser namnges med fastighetsnummer eller med personnamn
eller liknande.

Årsmötesprotokoll skall sändas till alla deltagare fortsättningsvis.

Margareta Stenlund berättade om den fotoutställning som skall
iordningsställas i samband med kyrkans 150-års jubileum. Hon vill att vi
som har bilder  hör av sig till Margareta eller till någon i kyrkorådet.
Vidare berättade hon om skolmuseet som nu skall färdigställas i gamla
sockenstugan. Även material till detta är välkommet, till exempel bilder
och saker som användes i skolarbetet förr.

Margit har haft ett möte med personer i Gimdalen för att fånga händelser
och berättelser som kan användas i den planerade Nyhemsboken nr 3.
Minnesanteckning från det mötet bifogas. Ett nytt möte planeras till
hösten då även fler från styrelsen skall vara med. Vi hoppas på ett ökat
intresse från Gimdalsborna inför den nya boken.


§ 16 MÖTET AVSLUTNING.
Ordförande tackar de närvarande vid årsmötet för visat intresse och
förklarar mötet avslutat.


Vid protokollet

Kaisa Widén                    Margareta Svelander
Sekreterare                     Ordförande


Ingrid Andersson             Veronica Holm
Justerare                         Justerare