Stadgar för Nyhemsbygdens Byaråd
antagna vid årsmöte 2003-04-27

1

Namn
Föreningens namn är Nyhemsbygdens Byaråd.

2

Form
Nyhemsbygdens Byaråd är en ideell förening som står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

3

Syfte
Föreningen ska bevaka bygdens intressen samt vara en länk mellan dess innevånare och kommunen.

4

Styrelse
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems - och årsmöte. Minst hälften av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsemötena är öppna. Styrelsemöte hålls 4 gånger per år.
Styrelsen ska bestå av minst 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.Varje by inom Nyhems socken, samt Grötingen om så önskas, bör vara representerad. Jämn könsfördelning bör eftersträvas.

5

Medlemskap
Föreningen är öppen. Medlem är alla fast- och fritidsboende inom Nyhems socken, samt Grötingen om så önskas. Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på årsmöte.

6

Möten
Årsmöte hålls i Nyhem på våren, medlemsmöte hålls i Gimdalen på hösten.
Årsmöte ska sammankallas 14 dagar i förväg och ska behandla följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringspersoner
3. Fråga om årsmötet är laga utlyst
4. Föredragande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
6. Val av ny styrelse:
    Ordförande (1 år), ledamöter (2 år), suppleanter (2 år)
    revisorer (1 år) samt valberedning (1 år)
7. Anmälan av nya frågor

7

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från årsmöte till årsmöte.

8

Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten

9

Upplösning
Om föreningen upphör med sin verksamhet, skall dess handlingar överlämnas till Nyhems bygdehistoriska förening och dess tillgångar till någon opolitisk organisation eller förening inom Nyhemsbygden.
Tillbaka