Bildande av Nyhemsbygdens Byaråd 2003-04-27

1

Mötets öppnande
Interimstyrelsens ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Rolf Adamsson.
Till sekreterare valdes Anna Jönsson.

3

Val av två justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Lena Bergkvist och Jan-Axel Glassing.

4

Fastställande av stadgar för Nyhemsbygdens Byaråd
Interimstyrelsens förslag till stadgar godkändes efter vissa ändringar. (Se bilaga)

5

Styrelse för Nyhemsbygdens Byaråd:

 

Till styrelsen valdes följande:

Ordförande:
Ordinarie ledamöter:

 

 

 

Suppleanter:


Revisorer:


Revisorsuppleant:

Valberedning:Rolf Adamsson
Lars Rosengren
Maria Eliasson
Tommy Persson
Göran Bergström
Stig Redin
Jan-Axel Glassing
Anna Jönsson

Helena Hannus
Linda Nääs

Gun Johansson
Marie Bjänndal

Anna Freyssingeas

Kaisa Widén (sammankallande)
Bo Fredriksson
Ewy Nilsson(1 år)
(2 år)
   -”-
   -
”-
(1 år)
   -”-
   -”-
   -”-

(2 år)
   -"-

(1 år)
   -”-

   -"-
  
(1 år)

   -"-
   -"-

6

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

7

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

       
         Anna Jönsson
       ____________________________
       Anna Jönsson, sekreterare

       Rolf Adamsson
       _____________________________
       Rolf Adamsson, ordförande

       Lena Bergkvist
       _____________________________
       Lena Bergkvist, justeringsperson

       Jan-Axel Glassing
       _____________________________
       Jan-Axel Glassing, justeringsperson

Tillbaka