Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2006-05-16

Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Anna Jönsson, Stig Redin, Lars-Erik 
Rosengren och Börje Tegebro.

 

1.    Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.    Dagordningen lästes upp och godkändes.

3.    Skrivelse från Torbjörn Flygt angående tilläggsköp av mark.
       · Kommunens handläggare tillstyrkte försäljningen, men efter yrkande från Sven 
         Edström (s) beslutade kommunstyrelsen att inte sälja fastigheten.
       · Byarådet anser att en försäljning vore positiv för bygden. Vår bedömning är att 
         det inte påverkar det rörliga friluftslivet. Finns det ytterligare fakta,  alternativt 
         skäl, till avslaget är vi tacksamma för att få ta del av dessa.

4.    Aktiviteter i Nyhemsbygden 2006
       Turistbyrån önskar snarast information för införande i "På gång".
       Byarådet kontaktar Skoterklubben och "Nyhemsdagarna" och påminner.
       Vi sammanställer liksom tidigare år bygdens sommaraktiviteter på en affisch.

5.    Bottom Rules
       Inbjudan om studieresa till Indre Namndal i Norge, 31/5 - 2/6.6. 

6.   Skrivelse från OKQ8
      I slutet av september 2006 stängs OKQ8 Minipris i Nyhem. Med anledning av detta 
      inbjuder Byarådet bygdens innevånare till informationsmöte på Vängåvan 18 juni 
      kl. 18.00. Kallelse sker genom flygblad samt annons på hemsidan nyhem.nu.

7.    Nästa möte kallas vid behov.

Vid pennan:

Anna Jönsson             
Anna Jönsson                          

Tillbaka