Protokoll fört vid årsmöte i Nyhemsbygdens Byaråd, 
    Vängåvan, Nyhem 2006-04-23

1.      Mötets öppnande
     
Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Rolf Adamsson, till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

3.      Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Göran Bergström och Stig Redin.

4.      Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

5.      Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisorernas berättelse, lästes upp, godkändes 

6.      Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

7.      Val av styrelse
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Rolf Adamsson (omval).
Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Göran Bergström, Jan-Axel Glassing, Anna Jönsson och Stig Redin, samtliga omval.  

Till revisorer för en tid av 1 år valdes Gun Johansson och Marie-Louise Bjänndal (båda omval). Till revisorsuppleant för en tid av 1 år valdes Anna Freyssingeas (omval)

Till valberedning för en tid av 1 år valdes Kaisa Widén (sammankallande) och Bo   
Fredriksson (båda omval)

8.      Verksamhetsplan och budget för 2006
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget lästes upp och godkändes av mötet. 
(Se bilaga)

9.      Övriga frågor
De skyltar och informationstavlor som tillverkades i ”Kulturminnesprojektet” har inte satts upp. Byarådet anser att Skottkällan måste inhägnas innan den skyltas upp. Vilstenen har inte heller blivit skyltad eftersom det råder osäkerhet om vilken sten som är den rätta.

110.  Mötets avslutande
 Ordförande Rolf Adamsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Anna Jönsson                                                        Rolf Adamsson
Anna Jönsson, sekreterare                                   Rolf Adamsson, ordförande

Göran Bergström                                                   Stig Redin
Göran Bergström, justeringsman                         Stig Redin, justeringsman

Tillbaka