Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2006-03-16

   

Närvarande: Rolf Adamsson, Roland Eriksson, Jan-Axel Glassing, Anna Jönsson, Helena Hannus, Lars-Erik Rosengren, Stig Redin, Elsa Stigsdotter och Börje Tegebro.


1 Mötet beslutar att Byarådet ansvarar för hemsidan, nyhem.nu.

2 Mötestorg för kommunala och lokala frågor, 27 mars kl. 19.00 på Kullagården,  
   Gimdalen.
  
   Bygdens frågor till politiker och tjänstemän:

   § Byarådet begär att gatubelysningen i Nyhems socken ska vara tänd även nattetid.
   § För att förbättra miljön på uppställningsplatsen för sopsorteringskärlen i Nyhem önskar  
      Byarådet att betongplattor läggs ut, samt att en skärmvägg i vinkel sätts upp mot  
      närmaste granne.
   § Behovet av barnomsorg i Nyhem med omnejd har ökat, en dagbarnvårdare räcker inte  
      längre. I samband med nedläggningen av Solbacken lovade kommunens representanter 
      att barnomsorg skulle tillgodoses i Nyhem. Är det dags att öppna förskoleverksamhet i  
      Nyhem igen?

3 Byarådet beslutar att hålla årsmöte 23 april 2006, kl. 18.00 på Vängåvan, Nyhem.

4 Nästa styrelsemöte måndag 3 april kl. 19.00.

__________________________               _____________________________
Anna Jönsson, sekreterare                           Rolf Adamsson, ordförande

Tillbaka