Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Nyhemsbygdens Byaråd, 2005-04-24

 

Närvarande: Rolf Adamsson, Roland Eriksson, Anna Jönsson, Lars-Erik Rosengren och Elsa Stigsdotter.

  1. Mötet öppnas
      Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

  2. Val av justeringsmän.
      Till justeringsmän utsågs Roland Eriksson och Lars-Erik Rosengren.

  3. Konstituering av styrelsen fram till nästföljande årsmöte.
      Till vice ordförande utsågs Göran Bergström.
      Till kassör utsågs Lars-Erik Rosengren.
      Till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

  4. Bemyndigande att teckna firman.
      Mötet beslutade bemyndiga ordförande Rolf Adamsson och kassör Lars-Erik Rosengren  
      att, var för sig, teckna Nyhemsbygdens Byaråds firma.

  5. Nästa styrelsemöte
      Nästa möte kallas vid behov.

  6. Övriga frågor.
      Inga övriga frågor fanns.

   7. Mötet avslutas.
      Ordförande Rolf Adamsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 ____________________________           _____________________________
 Anna Jönsson, sekreterare                            Rolf Adamsson,  ordförande


 _____ Roland Eriksson _____                     ______ Lars  Rosengren _______
 Roland Eriksson, justeringsman                    Lars-Erik Rosengren, justeringsman

Tillbaka