Protokoll fört vid årsmöte i Nyhemsbygdens Byaråd,
Vängåvan, Nyhem 2005-04-24

  1. Mötets öppnande
      Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.


  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
      Till ordförande för mötet valdes Rolf Adamsson, till sekreterare utsågs Anna Jönsson.


  3. Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare
      Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Göran Bergström och Stig Redin.


  4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
      Mötet beslutade att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.


  5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse
      Styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisorernas berättelse, lästes upp, godkändes  
      och lades till handlingarna. Se bilaga.


  6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


  7. Val av styrelse
      Till ordförande för en tid av 1 år valdes Rolf Adamsson (omval).

      Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Lars-Erik Rosengren (omval), Roland   
      Eriksson (nyval) och Börje Persson (nyval).

      Till suppleanter för en tid av 2 år valdes Helena Hannus (omval) och Elsa Stigsdotter  
      (nyval).

      Till revisorer för en tid av 1 år valdes Gun Johansson och Marie-Louise Bjänndal 
      (båda omval)

      Till revisorsuppleant för en tid av 1 år valdes Anna Freyssingeas (omval)

      Till valberedning för en tid av 1 år valdes Kaisa Widén (sammankallande) och 
      Bo Fredriksson (båda omval)


  8. Verksamhetsplan och budget för 2005
      Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget lästes upp och godkändes av mötet. 
      Se bilaga.

  9. Övriga frågor

      · Sven Rolén väcker på nytt frågan om de skyltar och informationstavlor som tillverkades 
        i ”Kulturminnesprojektet”. Byarådet har nu fått markägarnas tillstånd och skyltar vid  
        Vilstenen, Skottkällan och Myrmalmsugnen kommer att sättas upp. Sven Rolén kommer  
        att tillverka och sätta upp staket, samt en bänk, vid Skottkällan.

      · Anna-Greta Persson föreslår att möjligheterna att bedriva förskola/fritidshem på  
        Vängåvan utreds. Mötet ställer sig positiva till en utvidgad användning av Vängåvan.  
        Anna-Greta Persson får i uppdrag att undersöka hur många barn/föräldrar som är  
        intresserade av denna form av barn-/skolbarnsomsorg. Göran Bergström (Alliansen  
        Vängåvan) får i uppdrag att ta fram en ekonomisk kalkyl.
        Byarådet hjälper till med eventuella skrivelser till Bräcke kommun eller andra berörda.


10. Mötets avslutande
      Ordförande Rolf Adamsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

______________________                       ________________________
Anna Jönsson, sekreterare                           Rolf Adamsson, ordförande

____ Göran Bergström ____                        ______Stig Redin ___________
Göran Bergström, justeringsman                  Stig Redin, justeringsman

Tillbaka