Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2005-01-24

    Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Anna Jönsson, Stig Redin,
    Mikael Svensson och Lars-Erik Rosengren.


 1. Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

 3. Utredningen för Nyhemsbygden är framtagen och inskickad till Bräcke kommun 
     2004-12-20.

 4. Årsmötet hålls på Vängåvan, efter årsstämman för Hovdsjö 1:70. Tid och datum 
     meddelas senare.

 5. Ekonomin är fortsatt bra.

 6. Byarådet beslutar att hyra lokal av Hovdsjö 1:70 till en kostnad av 500:-/månad, 
     fr.o.m.  2005-01-01 t.o.m. 2005-06-30. Kontorsutrustning hyrs under samma period 
     till en kostnad av 2 000:-.

 7. Utbildnings-/informationskväll med räddningstjänsten.
     Vi avvaktar vidare information om kvällens innehåll och upplägg, innan vi kontaktar 
     bygdens föreningar för att undersöka ev. intresse.

 8. Brandvärnet i Nyhem läggs ner. En del av det material som finns på brandstationen kan 
     få övertas av intresserade föreningar. Rolf kontaktar Nyhems skoterklubb.

 9.  Verksamhetsplan 2005. Underlag tas fram till nästa styrelsemöte.

10. Fotokurs kommer att anordnas i Nyhem under våren, under ledning av Lars-Erik 
      Rosengren.

11. Information om Lokalt Projektstöd, ansökan senast 2005-01-31. Rolf kontaktar 
      Länsstyrelsen för ytterligare information.

12. Broplan vid lägenheterna i Nyhem. Harriet Jorderud lovade 2004-11-29 att kontakta 
      Bräcke Teknik, problemet skulle åtgärdas omgående. De boende har även problem 
      med mottagningen från Sveriges Televisions kanaler.

13. Nyhemsbygden finns nu representerad även på webbplatsen jamtland.nu.

14. Nästa möte blir måndag den 14/3 -05, kl. 19.00.


Vid pennan:

________________________________
Anna Jönsson

Tillbaka