Minnesanteckningar från höstens Mötestorg,
Kullagården, Gimdalen, 2004-11-29

  

· Information om upprustningen av Vaktfisket.
Lennart Adamsson och P-G Nääs berättade om arbetet med att rusta upp Vaktfisket. En projekteringsplan gjordes 2003, kostnaden beräknades till 455 000:-, arbetet har finansierats genom pengar från Länsstyrelsen, Landsbygdsutvecklingsprogrammet, Bräcke kommun och ”Gimdalen Västra”. Upprustningen sponsrades också av SCA (virke), Skogsvårdsstyrelsen (arbetskraft) och Norrskog.
Mer information om arbetet samt bilder kommer att läggas ut på nyhem.nu.


· Kommunens politiker och tjänstemän informerar om:

- Brottsförebyggande rådet består bl.a. av företrädare från kommunen, kyrkan, olika företag och föreningar. De sysslar i första hand med förebyggande arbete bland ungdomar.
På Gällö skola har man jobbat med kost och motion, Tobias Fredriksson har bl.a. medverkat som förebild.
På Bräcke skola har man utbildat elevmedlare, som de andra eleverna kan vända sig till vid konflikter.
  (Harriet Jorderud)

- Folkhälsoplanen i Bräcke kommun En handlingsplan för att förebygga ohälsa. Under 2004 genomförs en kartläggning av kommunens vuxna befolkning avseende hälsa, droganvändning m.m. Det förebyggande arbetet ska påbörjas senast 2005. (se Bräcke kommuns utvecklingsplan)
  (Mona Modin)

- Hur skriver man ett medborgarförslag?
Alla ”skrivkunniga” kan lämna in förslag. Det som måste finnas med är: Vad du vill, Varför samt ditt namn och adress. Vill du lämna in flera förslag samtidigt måste göra en separat skrivelse för vart och ett. Förslaget ska behandlas så snart som möjligt, beslut ska fattas 
inom 1 år.
Under 2004 har hittills ca 10 medborgarförslag lämnats in.
  (Mona Modin)

- Nya Första Klass kampanjen vänder sig 2005 mot två grupper. Dels familjer med 6-åringar, som ska börja förskoleklass (0:an, 1:an), dels personer 50+ med jakt- och/eller fiskeintresse. Broschyren kommer att skickas ut i mitten av december. Har Du en fastighet till salu kan Du anmäla det till Ingrid Kjellson, och bifoga gärna en bild. (Helst före februari)
  (Mona Modin)

- Bräcke kommuns strukturplan ska vara klar december 2005. Strukturplanen ska bl.a. innehålla en prognos för antal invånare 5 år framåt. Hur många nyfödda, skolbarn, äldre, omsorgstagare o.s.v. finns/kommer att finnas i kommunen och var bor/kommer de att bo. Planen ska förnyas varje år och kommer bl.a. att användas vid budgetarbetet
  (Mona Modin)

- Lagen om skydd mot olyckor gäller fr.o.m. 040101 och ersätter Räddningstjänstlagen (1987). Den nya lagen anger vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för enskilda personer samt stat/kommun/firma/ förening o.s.v. Minst 1 brandvarnare/bostad t.ex.
  · Brandskyddsredogörelse – krävs i vissa fall, t.ex. för större samlingslokaler & företag.
  · Alla olyckor ska undersökas: orsak – förlopp – förebygga för framtiden – hur ”gick” 
    insatsen.
  · Östra Jämtlands kommunförbund har gemensam räddningstjänst (Bräcke – Ragunda) –  
    arbetar bl.a. med rådgivning och information.
  · Skade- & olycksförebyggande arbete samordnas. Ett handlingsprogram ska antas av  
    kommunen.
  · Sotning – kan man få utföra själv om man har beviljats dispens, det som krävs är intyg på  
    att man har tillräcklig kunskap, t.ex. från genomförd ”sotningskurs”. Dispens söks hos 
    Morgan Olsson eller Carianne Hansson. Besiktning kommer att göras med olika intervall  
    beroende på vilket bränsle som använd, vid t.ex. vedeldning sker kontroll vartannat år.
  · Brandvärn – behålls i Borgvattnet, Pilgrimstad & Sörbygden.
    (Morgan Olsson)


· samt svarar på våra frågor om:

- Framtida barnomsorg i Nyhemsområdet?
Så länge det finns tillräckligt många barn (minst 4) kommer det att finnas dagbarnvårdare i Nyhem. Om barnantalet skulle öka till minst 12 kan det bli aktuellt att öppna en förskola igen.
  (Jörgen Persson)

- Vad kommer att ske med kommunens tomma fastigheter i Nyhem?
Samtliga fastigheter ska säljas.
  · Pensionärslägenheterna – får ej användas till permanent boende men fritidshus- alt.  
    vandrarhemsboende är OK.
  · Snickeriet – sålt. 
  · Skolan, Solbacken, bibliotek och brandstation ska annonseras ut.
   (Harriet Jorderud)

- Varför ingår inte broplan till lägenheterna i Nyhem?
Bräcke Teknik ska ordna broplan till samtliga lägenheter.
(Harriet Jorderud)

- Vattenkvaliteten i Nyhem.
Flouridhalten i vattnet är för hög. Filter finns hos dagbarnvårdaren samt i ytterligare en fastighet. Kommunen planerar en ny vattentäkt, förhoppningsvis med bättre kvalitet. Borrningen beräknas starta 2:a – 3:e veckan 2005.
(Harriet Jorderud)

- De nya adresserna?
1992 – den senaste folk- & bostadsräkningen. Det var dyrt och det beslutades att ett nytt register skulle tas fram.
1995 – lagen om belägenhetsadresser. Alla byggnader (bostad/företag/lokal) ska ha (belägenhets-)adress.
Postadress – den adress som bostaden har.
  · Numrering av hus – frivilligt
  · Skyltning vid genomfartsväg – kommunen ansvarar för skyltar som hänvisar till adresser 
    på ”sidovägar”.
  · Postlådan – fastighetsägaren ansvarar för att den är korrekt numrerad.
   (Ingemar Nilsson)

- Dialog, kommun – byutvecklingsgrupp.
  Samarbete måste ha minst 2 deltagare för att fungera. Intresset för att engagera sig har  
  minskat, det är färre deltagare på kommunens Mötestorg.
  Vid Framtidsforum, en lördag i februari (annons kommer), ska bl.a. följande frågor  
  diskuteras:
  - Hur kan vi samarbeta bättre?
  - Hur ska vi mötas och diskutera olika frågor?
   (Mona Modin & Else-Marie Norin)


· Övriga frågor

- Driftsbidrag till samlingslokaler.
  Inga förändringar är planerade för 2005.
   (Jörgen Persson)

 

Vid pennan:

_________________________
Anna Jönsson


Tillbaka