Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2004-11-15

    Närvarande: Göran Bergström, Maria Eliasson, Anna Jönsson, Stig Redin, Mikael Svensson  
    och Lars-Erik Rosengren.


1. Vice ordförande Stig Redin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

3. Mötestorg på Kullagården, Gimdalen 2004-11-29, kl. 19.00.
    Bygdens frågor till kommunens tjänstemän och politiker:
         - Vattenkvaliteten i Nyhem. Små barn bör inte dricka vattnet eftersom det kan orsaka  
            fläckar på tänderna. Enligt kommunen är det okej för barn över 1- 2 år att dricka 
            vattnet, medan det enligt tandläkare kan påverka tänderna även högre upp i åldrarna. 
            Hur gör vi nu, när vi inte har tillgång till det ”renade” vatten som fanns på Solbacken?
         - De nya adresserna. En förklaring till (den eventuella) kopplingen mellan 
            belägenhetsadress och postadress behövs.
         - Varför ingår inte broplan till lägenheterna i Nyhem? Hyresgästerna får själva bekosta 
            dessa.
         - Vad kommer att ske med kommunens tomma fastigheter i Nyhem?
         - Framtida barnomsorg i Nyhemsområdet?
         - Dialog, kommun – byutvecklingsgrupp, hur ska det fungera?

    Mia kollar med Carl-Åke angående hyra och fika till Mötestorget.

4. Minnesanteckningar från förra mötet:
         - Utredningen för Nyhemsbygden tas upp på nästa möte.
         - Fotokurs i Nyhem våren 2005.
           Kostnad för kurs (30 h) genom ABF kostar ca 500 kr (inkl. ledararvode och  
           kursmaterial). Betalas enbart kursmaterial kan kursen genomföras till en kostnad av 
           250-300 kr. ABF sköter annonseringen.
           Vid lågt intresse kan Byarådet köra en kurs i egen regi.
         - Ekonomin är fortsatt bra, ca 9 000 kr. Vi väntar också på 4 000 kr som vi ansökt om   
            hos kommunen.

5. Inga övriga frågor fanns.

6. Nästa möte blir måndag den 24/1 2005, kl. 19.00.


Vid pennan:

________________________________
Anna Jönsson

Tillbaka