Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2004-06-07

Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Anna Jönsson och Lars-Erik ”Rosen” Rosengren.

1. Solbacken
    Skrivelsen angående Solbacken ligger på is i väntan på besked från ansvariga 
    politiker och tjänstemän.
    Bräcke kommuns inkomster från invånarna i Nyhems socken var under 2003
    ca 17 miljoner (skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag). De kostnader 
    kommunen har  är t. ex. hemtjänst, förskola, skola, fritidshem, elever i andra 
    kommuner, lokaler, omsorg och brandvärn.
    Byarådet beslutar att begära in uppgift på kommunens samtliga kostnader för 
    Nyhems socken.

2. Välkomst-/Informationsblad
    Byarådet har beslutat att ett välkomst-/informationsblad till nyinflyttade ska 
    tryckas upp. Bladet ska vara 4-sidigt i A5-format och bl.a. innehålla information 
    om vilka föreningar och aktiviteter som finns i bygden. Rosen tar fram ett förslag.
    I vänta på att bladet blir klart ska Göran och Anna besöka de två familjer som 
    flyttat till Nyhem, för att hälsa dem välkomna.

3. Informationsskyltar
    Byarådet ska försöka sätta upp de informationsskyltar/vägvisare som 
    tillverkades i ”Kulturminnesprojektet”. Det är två skyltar/objekt, en större    
    ”informationstavla” och en mindre ”namnskylt”. Den ena ska sättas upp intill 
    objektet, den andra sätts upp vid närmaste väg, med snitslar in till objektet. För 
    att kunna sätta upp skyltarna behövs markägarnas tillstånd.
    Inledningsvis är det tre objekt som kommer att märkas ut:
    · Vilstenen – Göran kontaktar markägaren Örjan Pettersson
    · Skottkällan – Anna kontaktar markägaren Gunnar Eriksson
    · Myrmalmsugnen – Rosen kontaktar markägaren SCA

4. Nästa möte
    Byarådets nästa möte blir i augusti, vecka 34 eller 35. Kallelse kommer att ske 
    via hemsidan och anslagstavlan i affären.


Vid pennan:

_________________________________
Anna Jönsson

 

Tillbaka