Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 2004-05-17

Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Maria Eliasson, Anna Jönsson,
Stig Redin och Lars-Erik Rosengren.1. Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen lästes upp och godkändes.

3. Solbacken:

Bräcke kommun har ännu inte tagit något beslut angående Solbackens framtid. Ansvariga politiker hoppas dock komma fram till en lösning som innebär att förskolan och fritidshemmet 
i Nyhem får vara kvar. Frågan är hur pengar ska omfördelas för att räcka till .

Byarådet beslutar att dels ta fram siffror angående kommunens intäkter och utgifter avseende Nyhems socken (Rolf och Rosengren), dels göra en skrivelse/insändare (Mia och Anna). 
Även vi i glesbygden vill ha kvar lite kommunal service.

4. Reklamaffisch:

Förslaget som Rolf och Rosengren tagit fram godkänns. Affischen kommer att lamineras och sättas upp runt om i kommunen.

5. EU-projekt

Lördag den 19/6 kl. 10.00 – 15.00 kommer kommunens EU-projekt att visas upp för allmänheten.

Vecka 27 – 34 kommer det att vara ”Öppet hus” för byutvecklingsgrupper att besöka andra kommundelars projekt.

”Öppet hus”-veckorna kommer att utvärderas den 30 alt. 31/8

6. Nästa möte blir den 7/6 kl. 19.00.

Vid pennan:

________________________________

Anna JönssonTillbaka