Protokoll fört vid konstituerande möte 2004-04-25 för Nyhemsbygdens Byaråd

 

Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Anna Jönsson, Stig Redin och Lars-Erik Rosengren

1. Mötet öppnas.
    Ordförande Rolf Adamsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsmän.
     Till justeringsmän valdes Göran Bergström och Stig Redin.

3. Konstituering av styrelsen fram till nästföljande årsmöte.
    Till vice ordförande utsågs Stig Redin.

    Till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

    Till kassör utsågs Lars-Erik Rosengren.

4. Bemyndigande att teckna firman.
    Mötet beslutade bemyndiga ordförande Rolf Adamsson och kassör Lars-Erik Rosengren att,  
    var för sig, teckna Nyhemsbygdens Byaråds firma.

5. Nästa styrelsemöte.
    Nästa styrelsemöte blir 2004-05-17 kl. 19.00 på affären.

6. Övriga frågor.
    Inga övriga frågor fanns.

7. Mötet avslutas.
    Ordförande Rolf Adamsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

_________________________             _________________________

Anna Jönsson, sekreterare                       Rolf Adamsson, ordförande

_________________________             _________________________             

Göran Bergström, justeringsman             Stig Redin, justeringsman

 

Tillbaka