Protokoll fört vid årsmöte 2004-04-25 för Nyhemsbygdens Byaråd

 1.  Mötets öppnande.
      Ordförande Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
      Till ordförande för mötet valdes Rolf Adamsson, till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

 3.  Val av justeringsmän tillika vid val fungerande som rösträknare.
      Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Börje Persson och Stig Redin.

 4.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
      Mötet beslutade att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

 5.  Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse. (se Bilaga)
      Styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisorernas berättelse, lästes upp, godkändes  
      och lades till handlingarna.

 6.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 7.  Val av styrelse.
      Till ordförande för en tid av 1 år valdes Rolf Adamsson (omval).

      Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Göran Bergström, Jan-Axel Glassing, Anna  
      Jönsson och Stig Redin (samtliga omval).

      Till revisorer valdes Gun Johansson och Marie Bjänndal (båda omval).

      Till revisorsuppleant valdes Anna Freyssingeas (omval).

      Till valberedning valdes Kaisa Widén (sammankallande), Bo Fredriksson och Ewy Nilsson   
      (samtliga omval).

 8.  Verksamhetsplan och budget för 2004. (se Bilaga)
      Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2004.

 9.  Övriga frågor.

  • Affärsfastigheten fyller 80 år i år, vilket kommer att uppmärksammas bl.a. under "Nyhemsdagarna".

  • Sven Rolén vill att Byarådet tar hand om och sätter upp de skyltar och informationstavlor som tillverkades i "Kulturminnesprojektet", en studiecirkel, för snart 10 år sedan. Sven antecknar vad som finns, och hur det var tänkt. Byarådet försöker färdigställa.

  • Valborg Lindblom berättar om hur det är att vara synskadad. Det är svårt för andra att sätta sig in i hur det är att ha ett funktionshinder.

  • Anna-Greta Persson tackar för Byarådets stöd i kampen för att få behålla Solbackens förskola och fritidshem.

  • Bertil Eriksson informerar om begravningsplatsen i Ulvsjö:

    Bräcke och Nyhems kyrkoförsamlingar kommer att slås ihop till en gemensam församling, med gemensamt kyrkoråd.

             Kyrkvaktmästaren i Ulvsjö är varslad, arbetet kommer istället att skötas av  
             kyrkvaktmästarna i Bräcke, kanske en gång i veckan under sommarhalvåret.   
             Farhågor finns för att begravningsplatsen i Ulvsjö inte kommer att vara så välskött i 
             fortsättningen om vaktmästaren sägs upp.

 10. Mötets avslutande.
       Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

_________________________               _________________________

Anna Jönsson, sekreterare                          Rolf Adamsson, ordförande

_________________________               _________________________

Börje Persson, justeringsman                     Stig Redin, justeringsman

Tillbaka