Minnesanteckningar från möte i Nyhemsbygdens Byaråd 040126

        Närvarande: Rolf Adamsson, Göran Bergström, Mia Eliasson, Anna Jönsson, 
        Tommy Persson,   Stig Redin och Lars-Erik Rosengren

               

 

  • Solbacken.

Mia och Anna informerar om möte i arbetsgruppen för Solbacken. Gruppen har arbetat fram ett förslag som innebär en besparing för kommunen, med bibehållen förskola och fritidshem.

Förslaget har presenterats på föräldramöte, samt skickats till ansvariga politiker och tjänstemän.

 

  • Turistbroschyr.

Kommunen/Turistbyrån ska ta fram en ny turistbroschyr som ska gälla i 2 - 3 år. Byarådet reviderar information och bilder som fanns i förra broschyren.

Säsongens aktiviteter i bygden, med aktuellt datum, redovisas på löst ilägg.

 

 

  • Nästa möte.

Nästa träff i Byarådet blir måndag 2004-02-09 kl. 19.00 i köket på "Affärn".

 

 


        Vid pennan

         
____________________________
        Vid pennan  Anna Jönsson

 

Tillbaka