Minnesanteckningar från Mötestorg på Kullagården, Gimdalen 030917


        Närvarande: se bilaga

               

1

Mötets öppnande
Rolf Adamsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

2

Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet utsågs Rolf Adamsson.
Till sekreterare utsågs Anna Jönsson.

 

3

Val av justeringsmän
Till justeringsmän utsågs Johan Bjänndal och Stig Redin.

 

4

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

 

5 Ändrade förutsättningar för Hovdsjö 1:70 ek. för.
Hovdsjö 1:70 ekonomisk förening har sedan starten haft Bräcke kommun 
som hyresgäst i fastigheten. 2003.09.01 lämnade kommunen in en 
uppsägning av dessa lokaler, d.v.s. hemtjänstens. Detta innebär ett bortfall 
på 25 000:-/år i hyresintäkter, vilket kommer att leda till stora problem för 
föreningen om man inte lyckas hitta en ny hyresgäst. En av anledningarna 
till att kommunen hyrde lokalen var att man inte kunde ge bidrag till driften 
av fastigheten, men genom att hyra en lokal i fastigheten kunde man ändå 
stödja föreningen. 

 

6 Vaktfisket
Vid tidigare Mötestorg har Erik Magnusson sagt att kommunen inte har 
något ansvar för Vaktfisket. 
Enligt minst tre utredningar/inventeringar i slutet av 1900-talet är 
vaktfisket i stort behov av renovering.
Kommunen och markägarna har olika tolkning av de beslut som tagits.
Det måste klargöras vem som ansvarar för upprustningen innan det är för 
sent.

 

7 Vängåvan
Under hösten kommer handikapptoalett och –ramp att byggas och 
befintliga toaletter kommer att renoveras, detta till en kostnad av totalt 
215 000:-. Upprustningen finansieras dels genom bidrag från Boverket med 
165 000:-, dels genom att föreningen Vängåvan tagit ett lån på 50 000:-. 
Vängåvan har genom en felbokföring, som gjorde att driftskostnaderna 
verkade 20 000:- mindre än de verkligen var, fått för litet driftsbidrag, 12 
000:- mindre än väntat. Det nu utbetalda driftsbidraget motsvarar 40% av 
driftskostnaden, istället för de förväntade 60%. Tidigare var driftsbidraget 
ett fast belopp, inte baserat på driftskostnaden. 
Else-Marie undersöker om det finns någon möjlighet att få retroaktivt 
bidrag.

 

8 Pensionärslägenheterna
Enligt uppgift är det nya hyresgäster på väg att flytta in i de gamla 
pensionärslägenheterna. Varför fylls inte de nya lägenheterna i första 
hand? Enligt tidigare besked från kommunen kommer ju de gamla 
lägenheterna att avyttras under 2004.
Else-Marie lovar att undersöka saken och underrätta Rolf.

 

9 Försäkring
Det kan finnas fördelar med en gemensam upphandling av försäkringar för 
Hovdsjö 1:70, Vängåvan och Kullagården. Rolf kontaktar 
försäkringsbolagen angående detta.

 

10 Ramavtal med elbolag
Ramavtalet med Jämtkraft löper ut till nyår. Rolf kontaktar Fyrfasen och 
Jämtkraft för eventuell nytt av avtal.

 

11 Information från kommunen
Else-Marie Norin, näringslivssekreterare
Mona Modin, vice ordförande i kommunstyrelsen

• Belägenhetsadresser
Kommunen har vid tidigare tillfälle informerat om att vi kommer att få 
nya adresser, för att underlätta bl.a. för räddningstjänsten, det kommer 
att bli lättare att hitta rätt fastighet ute i glesbygden. Mer information 
och "tycka till"- material kommer efter jul.

• Bredband
Det blir Terracom som kommer att förse Bräcke kommun med 
bredband. Alla orter som fanns med på prioriteringslistan kommer med. 
I vårt område innebär det alltså Nyhem och Gimdalen.

• Skriv dig i kommunen
Kommunen förlorar mycket pengar varje år på att folk bor här, men är 
skrivna någon annanstans. Dessa uppmanas alltså att ändra 
folkbokföringsadress.

• Mötestorg
Det är stora skillnader i antal deltagande på olika orter. Finns det något 
annat sätt för kommunen att träffa och lyssna av vad invånarna tycker 
och tänker?
Vi anser att det är bra om kommunen hör av sig vår och höst, men finns 
det inga speciella frågor eller information, så ställs mötet in.

• Ungdomsråd
Kommunen har under våren –03 haft diskussioner med elevråden. 
Bräcke kommuns ungdomsråd startar 031024. 

• Kommunens ekonomi
Det är dags att spara igen. 
Löneökningarna det senaste året har varit 10 miljoner kronor, 
pensionskostnaderna ökar med 1 miljon/år, medan skatteintäkterna 
bara ökar med ca. 100 000:-
Den totala budgeten för 2004 ligger på 350 miljoner kronor, 
ramförslaget från verksamheterna ligger 3,3 miljoner över. 
Produktionsnämnden skulle behöva 20 miljoner mer.
Inkomsterna är svåra att påverka så kostnaderna måste sänkas, men 
hur?
Kommunen diskuterar olika former av samarbete, t.ex. kommun – 
landsting, Bräcke – Ragunda, samt neddragning av bidrag till lokaler och 
avyttring av lokaler.
Inga skattehöjningar planeras.
Till det positiva hör i alla fall att invånarantalet ökar i år igen, "Första 
klass"- kampanjen har gett resultat, hittills har den lockat ca. 15 familjer 
att flytta till kommunen.

• Friskskrivningsprocessen 
De anställda ska hållas friskare både på arbete och fritid. Till att börja 
med är det de som arbetar inom vården som kommer att märka av 
projektet.

 

12 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

 

13

Mötets avslutande
Rolf tackade för visat intresse och avslutade mötet..


        Vid pennan

         
____________________________
        Anna Jönsson

 

       ------------------------------
       Stig Redin, justeringsman

---------------------------------
Johan Bjänndal, justeringsman

Tillbaka